top of page

Notis Hak Cipta

Semua kandungan yang dimasukkan ke dalam laman sesawang ini adalah hak milik AITI, DARe atau pihak ketiga dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta Negara Brunei Darussalam. Awda tidak dibenarkan untuk menghasilkan semula, menduplikasi, meniru, mengkod, menghantar, mengedarkan, menterjemahkan, atau mengeksploitasi secara komersil dalam apa jua cara mana-mana bahagian laman sesawang eKadaiBrunei termasuk sebarang kandungan ke laman sesawang lain.
Hak cipta AITI dan DARe, tanda niaga, logo, nama perniagaan AITI dan DARe dan hak harta intelektual lain, termasuk nama domain eKadaiBrunei, tidak boleh digunakan sebagai sebahagian daripada tanda dagangancap dagangan  atau sebagai sebahagian daripada nama domain atau alamat e-mel yang serupa dengan mana-mana produk atau perkhidmatan dengan cara apa pun yang mungkin menyebabkan kekeliruan. Nama-nama syarikat dan produk sebenar yang disebutkan di sini mungkin merupakan tanda niaga trademark atau harta intelek pemilik masing-masing.
bottom of page